Építési engedély Használatbavételi
engedély

A használatbavételi engedélykérelem környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi követelményei
 
1.) A használatbavételi engedélyezési dokumentáció - a 45/1997.(XII.29) KTM sz. rendeletben előírt tartalmi követelményekkel összhangban - terjedjen ki a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek védelmére, a légszennyezőanyag kibocsátásra, a zaj- és rezgésvédelem kérdéskörökre, a hulladék gyűjtésének és elbánásának módjára, valamint az építéssel érintett terület esetleges természeti védettségére: mennyiben teljesülnek az építési engedélyezési eljárásban közölt feltételek és követelmények.
2.) Amennyiben a mód. 21/2001.(II.14.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó légszennyező pontforrás létesült, a technológiai és kazántechnológiai berendezések levegővédelmi engedély kérelmét a Felügyelőségre be kell küldeni a módosított 21/2001.(II.14.) Kormányrendelet 4.1. mellékletében meghatározott kritérium rendszer szerint összeállítva, különös tekintettel a pontforrások által kibocsátott légszennyező anyagok koncentrációs (mg/m3) értékeire és a pontforrásokhoz tartozó térfogat (füstgáz-áram) (m3/óra) adataira. A telephelyre vonatkozó LAL/KAR ügyfél és LAL/KAR telephely, valamint a "Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentő lap"-ot (LAL) a mód. 21/2001(II.14. Kormányrendelet 16.§ szerint ugyancsak be kell nyújtani a Felügyelőségre. Az említett kérelmet és dokumentumokat legkésőbb a használatbavételi eljárás megkezdéséig az üzemeltető részéről kell benyújtani.
3.) Az építési engedélyhez kiadott szakhatósági hozzájárulásban foglalt zajvédelmi előírások teljesülését igazoló dokumentumokat kell előterjeszteni.
4.) Az építési tevékenység során keletkező hulladékokkal kapcsolatosan az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004.(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet szerint kell eljárni.
5.) A használatbavételi eljárásban a természetvédelemmel ill. tájvédelemmel foglalkozó szakhatóság az 1996. évi LIII. Tv., ill. a 166/1999.(XI.19.) Kormányrendelet alapján kiadott véleményében foglaltak megvalósulását vizsgálja, s aszerint nyilatkozik az eljárásban.